Thread
Print

[Ducks] 碧波蕩漾針尾鴨.

碧波蕩漾針尾鴨.

在二零一九年一月二十六日下午,於米埔浮橋外北面鳥屋,又再遇見針尾鴨.
它們常常混在赤頸鴨群中,稍一分神就可能會錯過.
謝謝欣賞.

Attachment

ABC_5448.jpg (1.35 MB)

22/02/2019 21:40

ABC_5448.jpg

ABC_5456.jpg (1.39 MB)

22/02/2019 21:40

ABC_5456.jpg

ABC_5461.jpg (1.18 MB)

22/02/2019 21:40

ABC_5461.jpg

ABC_5462.jpg (767.14 KB)

22/02/2019 21:40

ABC_5462.jpg

TOP

Thread