Thread
Print

[Hong Kong] 不知名的鳥.

不知名的鳥.

這不知名的鳥兒, 是在二零一九年十二月二十一日下午, 於米埔泥灘拍攝.

Attachment

ABD_3862.jpg (548.71 KB)

21/12/2019 21:52

ABD_3862.jpg

ABD_3873.jpg (428.28 KB)

21/12/2019 21:52

ABD_3873.jpg

ABD_3874.jpg (561.74 KB)

21/12/2019 21:52

ABD_3874.jpg

TOP

Greater coucal 褐翅鴉鵑

TOP

感謝前輩指點. 多謝.

TOP

Thread