Thread
Print

Greater Crested Tern 大鳳頭燕鷗

Greater Crested Tern 大鳳頭燕鷗

189 Greater Crested Tern 大鳳頭燕鷗
Southern Waters of Hong Kong 香港南面海域
2008/8/30
D2x + AF-S VR 300mm + 1.7x (Handheld on boat)

今日見最多o既雀....

不過唔係超遠, 就係背光....
到有一隻飛得較近, 又唔為意順光得滯, 曝光多咗成半級....


TOP

Thread