Thread
Print

蒲台島生態環境被破壞

蒲台島生態環境被破壞

照片攝於12-02-2022.
雖然仍未到鳥季,但仍想到蒲台島看看。但今天最大發現就是島上生態環境被破壞,不知為何下層廢校斜坡的樹林破清除掉?叧外灣仔士多右側樹林破削除部分樹木?
雖然我是一位初階觀鳥者,但聽一些資深觀鳥前輩講過去幾年蒲台島的鳥况已不復當年了,因爲島上環境不斷改變。如果我們再正視這個問題,這個經常帶給我們驚喜的觀鳥地方恐將快失。

Attachment

Webp.net-resizeimage (1).jpg (90.06 KB)

12/02/2022 17:39

位置於下層廢校下斜坡

Webp.net-resizeimage (1).jpg

Webp.net-resizeimage (2).jpg (98.31 KB)

12/02/2022 17:39

位置於下層廢校下斜坡

Webp.net-resizeimage (2).jpg

Webp.net-resizeimage (3).jpg (96.71 KB)

12/02/2022 17:39

位置於灣仔士多右側

Webp.net-resizeimage (3).jpg

Webp.net-resizeimage (4).jpg (98.24 KB)

12/02/2022 17:39

位置於灣仔士多右側

Webp.net-resizeimage (4).jpg

Webp.net-resizeimage (5).jpg (86.2 KB)

12/02/2022 17:39

位置於灣仔士多右側

Webp.net-resizeimage (5).jpg

Webp.net-resizeimage.jpg (107.16 KB)

12/02/2022 17:39

位置於下層廢校下斜坡

Webp.net-resizeimage.jpg

TOP

Thread