Thread
Print

塱原觀鳥攝影人士請自重

其實, 我同我的的朋友不只一次在塱原造咗"白狗"....

農夫為咗幫補生活,往往會在田邊種一啲蕃茄,魚翅瓜等。
見過吾止一次,攝影人仕一見到隻雀就將脚架插在哩啲幼苗之上....

另外,城市人亦吾識得分五谷,試過嘗試提醒一位攝影人仕,不要踏入田中時被佢瞪眼,"我踩在癈田上關你咩事..."
佢吾知,佢踩住的係啲菜苗....

試過吾少次,大家已企在田邊等候..有人後至。就行落田中超越....
佢地"超越的過程中",田中的稻穗紛紛折斷...

最近更見有人走入稻田中影"到此一遊相"或等雀...

如果大家吾愛惜, 吾能夠尊重他人, 損失的吾止係一張相。

TOP

Thread