Thread
Print

Satellite Tracking study of duck wintering in HK 衛星追縱港渡冬野鴨

咁多死雞鴨屍沖上岸, 跟住多處相繼發現野鳥死亡個案, 真喺希望d天線鴨仔可提供活動資料, 辛苦哂鴨仔及研究人員喇!
和諧共處  善用自然

TOP

Thread